Tegus Enterprise AB

Konsult Tommy

Tommy Tommy har bred teknisk bak­grund från retail-, IT- och tele­kom­marknad­erna. Han har i över 30 år arbetat på olika ut­veck­lings­avdel­ningar, främst i koordi­nerande och för­valtande roller på stora komplexa real­tids­system men även som pro­grammerare och test­are. Han har en teknisk bredd som finns i häradet mellan ren IT och telekom som hållits aktuell genom arbete i en teknisk support på tredje nivån. Med det har han en förmåga att driva och koordinera kom­plexa problem inom flera teknikområden och har det stora per­spektiv­et på hur de kan lösas för stunden och för fram­tiden. Lägg till detta erfarenheter att leda och arbeta med projekt­medlemmar i distri­buerade organisationer och i en inter­nationell miljö. Hans prestige­lösa och öd­mjuka ledar­skap coachar och motiverar över kultur­gränserna. Dessutom är han till­gänglig för resor till annan ort när det på­kallas.

Nyckelerfarenheter

Tommy har närmare 20 år på Ericssons utveck­lings­avdelningar av platt­forms­produkter, 8 år med butiks­system och 5 år som konsult, främst i tekniska och förvaltande upp­gifter. Han har således er­faren­heter från det lilla företaget till den stora multi­natio­nella kon­cernen. Hans tekniska bredd som han skaffat sig genom att vara spindeln i nätet i flera stora support­organisa­tioner, gör att han inte fast­låst i just ett fack utan inter­agerar mellan flera teknik­områden på ett flex­ibelt sätt. Bland hans senare upp­drag har han t.ex. varit koordi­nerande projekt­ledare för ett antal SAP-migrer­ingar för att i nästa tagit sig an rollen som PHP-pro­gramerare i ett mindre webb-projekt. Genom åren har han arbetat med många projekt­meto­diker som exempel PROPS och agila vari­anter som Scrum och Kanban. Han är certi­fierad inom ITIL på Foundation-nivå samt som Scrum-master. Han har erfaren­heter av att sätta pro­cesser och arbets­flöden samt leda workshops och för­ändrings­arbete. Han har även arbetat med doku­ment­produk­tion, allt från dokumen­tering till biblio­teks­produk­tion. Givetvis driver han på och löser en och annan felrapport eller annat kom­plext systemfel.

Han kan idag ta längre eller kort­are upp­drag utan­för både Stock­holm och Sveriges gränser.

Tommy har kunden i fokus och glimten i ögat.

Konsultprofil på svenska - Onepager
Resume in English - Onepager
LinkedIn profile

 
Visiting address
Granitvägen 15a,
SE-135 46 Tyresö, Sweden
VAT. no
SE556846074401
Bankgiro
724-1201
Homepage
http://tegus.se
E-mail
info@tegus.se
Phone (cell)
+46 70 372 32 50